top of page

כאן ביתי - קיטנה לילדי עוטף עזה

בימים האחרונים של חודש אוגוסט חניכי וחניכות שכבת י"ב הגו והדריכו קיטנה לילדי עוטף עזה. הילדים שהששתפו בקיטנה נסחפו מהר ברוח המשחק, השיחה וה'יחד', רוח התנועה, שהביאו עימם המדריכים. 

בזמן שהותם בעוטף פגשו חניכי י"ב חקלאים לשיחה על חשיבותה של החקלאות לחברה הישראלית כולה, ההתמודדות היומיומית והמאבק האישי של החקלאים בשריפות.

המפגש עם אנשי ונשות העוטף, הילדים והמבוגרים, הותיר בחניכי התנועה תחושה חזקה של כוחות עמידה גדולים, וחשף בעוצמה רבה חבל ארץ שתפיסה ציונית הומאנית מנחה את תושביו. bottom of page