top of page

ייעוד חדש לתנועה

בשנה האחרונה חניכי וחניכות הבוגרת דנו, למדו, ולבסוף עצבו ייעוד לפעולת תנועת הנוער בשנים הקרובות. ביולי התקיימה בחיפה הועידה השמינית, בה סוכם הליך הניסוח והבחירה בייעוד חדש, שמטרתו להוות מצפן לפועלנו בחברה הישראלית. 

מתוך ייעוד התנועה החדש

תפקיד חברות וחברי התנועה הינו להוות את הגרעין החלוצי הנושא את רעיון הקיבוץ וחברת המופת, לחנך ולהתחנך אליו ולהגשים לאורם של עוגני התנועה: ציונות, סוציאליזם, דמוקרטיה, חלוציות והומניזם.

מזל טוב ועלה נעלה!Comentarios


bottom of page